giảm nghèo bền vững
Tuyên Quang đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%.

Hỗ trợ tối đa các hộ nghèo phát triển sản xuất

Tuyên Quang là một tỉnh miền núi với tỷ lệ hộ nghèo cao trên cả nước. Hằng năm, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố tiến hành rà soát số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, đồng thời tổ chức đánh giá chất lượng thực hiện Chương trình giảm nghèo để tiếp tục triển khai các giải pháp phù hợp.

Sau khi xác định nguyên nhân nghèo sẽ triển khai các chương trình hỗ trợ phù hợp với từng hoàn cảnh hộ nghèo gắn với thế mạnh phát triển kinh tế ở địa phương, giúp giảm nghèo nhanh và bền vững.

Các nhóm giải pháp được triển khai là hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho người nghèo tham gia các lớp tập huấn trồng trọt, chăn nuôi, học nghề, hỗ trợ về nhà ở... tạo động lực để hộ nghèo vươn lên.

Ngoài ra, để người dân hưởng ứng công tác này, tỉnh Tuyên Quang cũng chú trọng làm tốt công tác dân vận.

Trong đó, huyện Chiêm Hóa là một ví dụ điển hình. Những năm qua, huyện Chiêm Hóa đã tập trung nhiều nguồn lực với nhiều giải pháp thiết thực, trong đó triển khai có hiệu quả công tác dân vận ở nhiều lĩnh vực, khơi dậy sự sáng tạo, sức mạnh từ nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 13% trong năm 2020.

Tăng cường tập huấn kỹ thuật sản xuất, triển khai nhiều chính sách an sinh

 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội được chính quyền xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện. Việc quản lý chặt chẽ diện tích đất trồng cây lương thực, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung gắn với thị trường, tích cực thực hiện sản xuất theo mô hình đa cây, đa con, đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 53% năm 2015 xuống còn 20,1% năm 2020.

Theo số liệu từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang, từ năm 2016 đến nay, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất cho trên 148.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo. Từ đó, giúp các hộ gia đình khó khăn từng bước thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, nhỏ lẻ sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa; áp dụng các biện pháp khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi theo nhóm...

Với các giải pháp giảm nghèo được triển khai đồng bộ, hiệu quả, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã được tạo nguồn sinh kế bền vững. Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều những hộ gia đình tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. 

Thời gian qua Tuyên Quang cũng triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người nghèo như: Hỗ trợ về bảo hiểm y tế, hỗ trợ con hộ nghèo trong học tập; trợ giúp pháp lý cho người nghèo; hỗ trợ người nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở nhằm xoá nhà tạm, nhà dột nát...

Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh có hơn 5.300 hộ nghèo được hỗ trợ sửa chữa, làm mới nhà ở với kinh phí trên 145 tỷ đồng.

Nhờ đó, giai đoạn 2016 - 2019, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh Tuyên Quang giảm từ 27,8% đầu năm 2016 xuống còn 11,8% cuối năm 2019, bình quân hằng năm giảm 4%/năm, hoàn thành trước 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và mục tiêu Nghị quyết số 46 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dự kiến hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang sẽ giảm còn dưới 10%.

H. Anh