Lãnh đạo TP Hải Phòng thăm hỏi các gia đình chính sách vào các dịp lễ, tết.

Theo UBND TP Hải Phòng, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua tiêu chí giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được thành phố chú trọng triển khai.

Nhờ đó, rất nhiều chính sách thường xuyên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo như: y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ tiền điện, xây dựng mô hình giảm nghèo, trợ giúp pháp lý... đã được các đơn vị, địa phương tích cực triển khai thực hiện.

Theo thống kê, trong 10 năm (2010-2019) xây dựng NTM, Hải Phòng đã hỗ trợ triển khai thực hiện 280 mô hình giảm nghèo mang lại hiệu quả thiết thực; hỗ trợ 5.741 học sinh, sinh viên nghèo vay vốn; 37.594 hộ cận nghèo; 15.742 hộ nghèo thoát nghèo. Hỗ trợ bảo hiểm y tế cho 315.531 lượt người nghèo;163.001 lượt hộ cận nghèo; hỗ trợ tiền điện 152.463 hộ nghèo.

Thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng, bên cạnh việc hỗ trợ bằng tiền theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, năm 2018 Hải Phòng đã ban hành chính sách hỗ trợ vật liệu (gạch, xi măng) cho đối tượng chính sách là người có công với cách mạng còn khó khăn về nhà ở.

 

Theo đó, Hải Phòng đã hỗ trợ 1.377 tấn xi măng, 4,1 triệu viên gạch cho trên 400 hộ thuộc diện người có công với cách mạng để xây dựng, sửa chữa nhà ở…

Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2020 giảm còn 1,6% (tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn của cả nước còn 4,5%) giảm 7,05% so với 2010, giảm 3,54% so với năm 2015…

Nguyên Trung