Quảng Trị có 8 huyện, thị xã với 117 xã tham gia triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong điều kiện còn nhiều khó khăn với xuất phát điểm thấp. Cụ thể, khi mới bắt đầu bình quân đạt 3,6 tiêu chí/xã, có tới 78 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Trồng chuối ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) mang lại hiệu quả cho người dân.

Xác định xây dựng nông thôn mới là một chủ trương đúng đắn, có tính nhân văn sâu sắc nên trong các năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Trị đã quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành, ban hành hệ thống cơ chế chính sách, thành lập đồng bộ BCĐ và bộ máy giúp việc BCĐ từ tỉnh đến xã, thôn. Đồng thời, tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và công tác tuyên truyền vận động được coi trọng, phát động phong trào thi đua “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự vào cuộc tích cực cả hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng nhân dân nên trong thời gian qua người dân tỉnh Quảng Trị tham gia hiến đất, hiến cây, hiến kế, đóng góp tiền mặt, công lao động và hiện vật, tự giác chỉnh trang nhà ở, cải tạo vườn tạp, giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia bảo hiểm y tế, chủ động phát triển kinh tế nâng cao đời sống. Nguồn lực huy động được 65.630 tỷ đồng, trong đó nguồn đóng góp của quần chúng nhân dân quy ra tiền gần 1.860 tỷ đồng.

Nhờ vậy, toàn tỉnh Quảng Trị hiện nay có 70/117 xã hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn, 110/117 xã hoàn thành tiêu chí thủy lợi, 117 đều có điện lưới quốc gia, 69 xã hoàn thành tiêu chí trường học, 68/117 xã hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, 97/117 xã hoàn thành tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, 91/117 xã hoàn thành tiêu chí thông tin và truyền thông, 88/117 xã hoàn thành tiêu chí về nhà ở dân cư. Có 116/117 xã đạt tiêu chí về văn hóa, 69/117 xã đạt tiêu chí môi trường, 105/117 xã đạt tiêu chí quốc phòng-an ninh và đặc biệt không có tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Hơn 80% diện tích lúa chất lượng cao, hơn 7.000 ha cánh đồng lớn, trên 500 ha sản xuất theo hướng hữu cơ và hàng trăm ha canh tác tự nhiên, thân thiện với môi trường.

 

Tỉnh thu hút được nhiều dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo hướng liên doanh liên kết, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao theo chuỗi giá trị, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đến nay, đã có 52/117 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 44,4%, tiêu chí đạt bình quân là 17,05 tiêu chí/xã), 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Dự kiến hết năm 2019, tỉnh có thêm từ 8-10 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trung tâm Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) ngày nay.

Hiện nay, đã có nhiều khu dân cư kiểu mẫu, xã kiểu mẫu được xây dựng và thực sự là những miền quê đáng sống, minh chứng cho sự thay da đổi thịt của nông thôn tỉnh Quảng Trị.

Hà Oai