Căn cứ theo đề nghị của Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa về việc lựa chọn danh sách các huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM và xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt danh sách các đơn vị đăng ký phấn đấu về đích NTM trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa,Về đích NTM
Trong giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa có 9 huyện, thị, thành phố phấn đấu về đích nông thôn mới

Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025 có 9 huyện, thị, thành phố đăng ký phấn đấu về đích NTM bao gồm: năm 2021 có huyện Thiệu Hóa, Nông Cống và TP Sầm Sơn; năm 2022 có huyện Hậu Lộc, Triệu Sơn; năm 2023 có huyện Hà Trung; năm 2024 có huyện Như Thanh; năm 2025 có huyện Cẩm Thủy, Ngọc Lặc).

Ngoài ra, trong giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa có 87 xã đăng ký phấn đấu về đích xây dựng NTM bao gồm: Năm 2021 (19 xã), năm 2022 (18 xã), năm 2023 (17 xã), năm 2024 (17 xã), năm 2025 (16 xã).

 

Không chỉ các huyện, xã phấn đấu về đích NTM mà nhiều xã khác cũng đăng ký về đích NTM nâng cao trong giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Thanh Hóa tăng với 104 xã ở 25 huyện, thị, thành phố.

Giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng có 44 xã ở 18 huyện, thị, thành phố phấn đấu về đích NTM kiểu mẫu.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các UBND huyện, thị, thành phố và các Sở, Ban, ngành phối hợp triển khai xây dựng các tiêu chí cũng như phân bổ nguồn vốn để hỗ trợ các địa phương trong quá trình xây dựng NTM. Các Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM tại các địa phương phải có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung xây dựng NTM theo kế hoạch và phải báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm về Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh.

Trần Nghị