nông thôn
An Giang phấn đấu có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022. (Ảnh: TTTĐT Tuyên giáo An Giang)

Mục tiêu được tỉnh An Giang đề ra, năm 2022, thu nhập bình quân khu vực nông thôn của các xã nông thôn mới An Giang đạt 55 triệu đồng/người/năm; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm 1- 1,5%/năm. Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 93% và tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch 95%.

Theo đó, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện xây dựng xã điểm nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; trong đó ưu tiên tập trung 6 xã điểm cuối năm 2021 và 9 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn năm 2022, các xã nông thôn mới nâng cao.

 

Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế, chính sách về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư phát triển cho giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022. Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nâng cao, kiểu mẫu, ấp nông thôn mới; huyện nông thôn mới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu rộng và thiết thực bằng nhiều hình thức và nội dung.

Trong triển khai xây dựng nông thôn mới, tỉnh An Giang chú trọng công tác bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp an toàn, nâng cao tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân, đảm bảo an ninh trật tự khu vực nông thôn. Duy trì và phát triển các hoạt động văn hóa cộng đồng, phát huy bản sắc văn hóa đặc thù của từng vùng miền nhằm duy trì và phát huy tốt các tiêu chí về văn hóa của địa phương. 

Hiện nay, toàn tỉnh An Giang có 60 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới; trong đó có 42 xã đạt 19 tiêu chí; 11 xã đạt 18 tiêu chí; 5 xã đạt 17 tiêu chí; 1 xã đạt 16 tiêu chí và 1 xã đạt 15 tiêu chí. Hiện các xã tiếp tục duy trì mức độ đạt chuẩn sau khi được công nhận. 

Thảo Nguyên