Với sự vào cuộc của cả hệ thống và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn trên địa bàn huyện Lục Nam đã đạt được những kết quả quan trọng. Sau 10 năm triển khai thực hiện, bộ mặt nông thôn của huyện có nhiều khởi sắc, hiệu quả mang lại từ phong trào xây dựng nông thôn mới đã tác động tích cực đến đời sống người dân và diện mạo vùng nông thôn.

Dự kiến hết năm 2020, huyện có 13/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân tiêu chí đạt 16,04 tiêu chí/xã, 01 xã nông thôn mới nâng cao, 7 thôn nông thôn mới kiểu mẫu; thời gian qua toàn huyện đã huy động được trên 1.300 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp trên 419 tỷ đồng, chiếm 32%.

Bắc Giang,huyện Lục Nam,nông thôn mới
Bắc Giang: Huyện Lục Nam phấn đấu thành huyện nông thôn mới năm 2024
 

Huyện Lục Nam đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng đưa Lục Nam trở thành huyện phát triển khá của tỉnh. Phát triển toàn diện, bền vững các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân...

Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 16 - 16,3%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1 - 2%/năm; giải quyết việc làm mới bình quân 4.500 - 5.000 người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1 - 2%/năm; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt 100%; tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế 100%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 đạt 100%;...

Đặc biệt, thời gian tới, Lục Nam xác định 8 nhóm giải pháp chính và tập trung mọi nguồn lực để duy trì, giữ vững các tiêu chí tại 13 xã đã đạt chuẩn, phấn đấu có 5 xã nông thôn mới nâng cao, hoàn thành 11 xã nông thôn mới còn lại, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, xây dựng huyện Lục Nam đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Hoàng Thanh