Cụ thể, huyện Hiệp Hoà công bố thêm 8 thôn, gồm: Bái Thượng, Khánh Vân, xã Đoan Bái; Nam Đồng, Phúc Thắng, xã Danh Thắng; Trung Thành, Hoà Tiến, xã Hùng Sơn; Hoàng Lại, xã Thanh Vân; Trung Tâm, xã Hợp Thịnh. Huyện Lạng Giang thêm 6 thôn gồm: Đồn Cầu Bằng, xã Hương Sơn; Lải, xã Đại Lâm; Mải Hạ, xã Tân Thanh; Mia, xã An Hà; Ngoài, xã Tiên Lục; Tân Đông, xã Thái Đào.

Huyện Lục Nam thêm 3 thôn gồm: Giáp Sơn, xã Cẩm Lý; Muối, xã Lan Mẫu và thôn Long Lanh, xã Bảo Đài. Huyện Yên Dũng thêm 2 thôn: Thượng Tùng, xã Lão Hộ, Kép, xã Hương Gián. Huyện Lục Ngạn có thêm 2 thôn gồm: Áp, xã Tân Quang và Lai Hoà, xã Quý Sơn.

Nông thôn mới
Một góc thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
 

Được biết, các thôn kiểu mẫu này đều thuộc các xã đã đạt chuẩn NTM hoặc NTM kiểu mẫu. Do vậy, việc các huyện kể trên công bố thêm 21 thôn kiểu mẫu ngoài cổ vũ các địa phương tieps tục đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM, các huyện còn giao UBND các xã và Ban Phát triển các thôn nêu trên có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu đã đạt được trong thời gian tới.

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, tính đến tháng 10/2021, toàn tỉnh Bắc Giang có 55/73 thôn được công nhận NTM kiểu mẫu trong năm 2021. Luỹ kế, đến thời điểm này, Bắc Giang đã có 127 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Theo kế hoạch, các thôn còn lại sẽ được công nhận đạt chuẩn thôn kiểu mẫu trong tháng 11/2021.

Hải Việt - Hải Duyên