Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh phấn đấu có 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; mỗi năm phấn đấu có từ 5 xã trở lên đạt chuẩn, đến hết năm 2025 có 55 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

miến Bắc Kạn
Miến dong Tài Hoan sản phẩm đạt 4 sao OCOP tỉnh Bắc Kạn


Các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP tăng doanh thu từ 1,1 lần-2 lần so với khi chưa tham gia Chương trình. Một số huyện như Bạch Thông, Na Rì, Chợ Đồn, thành phố Bắc Kạn có xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân tiêu chí/xã đạt khá cao.

 

Hiện tại, tỉnh Bắc Kạn có 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 19 xã so với năm 2015); bình quân cả tỉnh đạt 11,84 tiêu chí/xã (tăng 3,86 tiêu chí so với năm 2015); người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới đã nhiệt tình tham gia; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên, an ninh nông thôn được bảo đảm, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị tạo sự chủ động, sáng tạo, vươn lên phát triển kinh tế của người dân và các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình.

Trong suốt thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã huy động tối đa nguồn lực, dồn sức cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Tổng nguồn lực từ nguồn ngân sách Trung ương, địa phương, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác, vốn doanh nghiệp, vốn huy động từ người dân và cộng đồng... đạt khoảng 2.041 tỷ đồng.

Diệu Thu