Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh Cao Bằng có 15 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt 75% mục tiêu 5 năm (2016 - 2020) được Thủ tướng Chính phủ giao.

Cao Bằng
Hệ thống đường liên thôn liên xã được tập trung xây dựng, góp phần cải thiện đời sống nhân dân

Dự kiến đến hết năm 2020 có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thông mới; nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 25 xã; tỉnh sẽ hoàn thành sớm và vượt mục tiêu 5 năm (2016 – 2020) được Thủ tướng Chính phủ giao. Các tiêu chí đạt chuẩn hàng năm vẫn tăng cao, từ chỗ có 134 xã dưới 5 tiêu chí đến nay đã không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Đến hết năm 2020, dự kiến đạt bình quân 12 tiêu chí/xã; cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn: giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã.

 

Nâng cao chất lượng cuộc sống của dân cư nông thôn; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân, thu nhập tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2015; triển khai có hiệu quả Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh.

Mục tiêu đến hết năm 2020, tỉnh Cao Bằng có ít nhất 2 đơn vị cấp huyện có trên 50% số xã đạt chuẩn NTM; Thành phố Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ Xây dựng NTM. 50 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, 10% số xã đạt nông thôn mới nâng cao. 180/448 xóm các xã khó khăn, khu vực biên giới đạt chuẩn nông thôn mới (40%). Bình  quân tiêu chí nông thôn mới đạt 15,5 tiêu chí/xã. Không còn xã dưới 10 tiêu chí.

Mục tiêu giai đoạn 2025 – 2030: Có 01 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới; 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Diệu Thu