Trong giai đoạn 2016-2021, các đơn vị, địa phương tại tỉnh Đắk Nông đã tổ chức được hơn 45 lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực và triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới cho gần 4.000 lượt cán bộ, người dân tham gia.

Chương trình mục tiêu Quốc gia,Đắk Nông
Kết thúc một đợt tập huấn cho cán bộ làm nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Ngoài việc tổ chức các lớp học, hằng năm tỉnh còn cử các đoàn cán bộ từ cấp tỉnh, huyện đến cấp xã đi tham dự các lớp tập huấn do Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức để nâng cao năng lực tham mưu triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Các đơn vị, địa phương đã tổ chức được hàng trăm lớp tập huấn về các cơ chế chính sách khuyến nông, khuyến công, giáo dục nghề nghiệp, phát triển nông nghiệp, kỹ năng nghiệp vụ... và các buổi hội nghị, hội thảo về áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cho các sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới.

Có thể nói rằng về công tác đào tạo, tập huấn về xây dựng nông thôn mới trong 5 năm qua tại tỉnh Đắk Nông đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, từng bước nâng cao được nhận thức và nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới ở các cấp.

 

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Văn phòng điều phối về xây dựng Nông thôn mới tỉnh Đắk Nông thì, trong quá trình triển khai thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới còn gặp những khó khăn như: Kinh phí bố trí cho công tác đào tạo, tập huấn trong thời gian qua rất hạn chế, chủ yếu trích từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ do đó công tác đào tạo, tập huấn chưa được triển khai thực hiện sâu rộng và thường xuyên đến tận cán bộ thôn, bon, buôn và người dân.

Ngoài ra cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới ở các cấp chủ yếu hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và thường xuyên có sự thay đổi, nên rất khó khăn trong quá trình đào tạo, tập huấn theo các chuyên đề chuyên sâu để nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn trong công tác tham mưu xây dựng nông thôn mới.

Những khó khăn này sẽ dần được tỉnh Đắk Nông tháo gỡ trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng cán bộ làm nhiệm vụ nông thôn mới nhằm sớm hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia.

Khắc phục khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở huyện nghèo Buôn Đôn

Khắc phục khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở huyện nghèo Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn hiện là một huyện nghèo của tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên trong những năm qua phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Sông Cài