Tại hội nghị, ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đã đại diện 2 đơn vị ký kết chương trình phối hợp.

Chương trình phối hợp của hai cơ quan nhằm tăng cường tuyên truyền vận động nông dân thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, chuyển đổi tư duy về phát triển kinh tế nông thôn, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và tạo dựng hình ảnh người nông dân thế hệ mới có kiến thức, kỹ năng tay nghề cao và khả năng ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp.

 

Theo đó, Trung ương Hội nông dân Việt Nam và Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tập trung phối hợp 5 nhóm nội dung chính gồm: Hỗ trợ thúc đẩy phát triển nông nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã; kết nối tiêu thụ sản phẩm; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; vệ sinh môi trường nông thôn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, kinh tế nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên nông dân, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững; đăng ký và quản lý mã vùng trồng và tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát vật tư nông nghiệp; về xây dựng nông thôn mới chú trọng thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường nông thôn và phát triển sản phẩm OCOP, du lịch nông nghiệp, nông thôn….

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhìn nhận, có thể coi chương trình phối hợp này giữa Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam là cuộc cách mạng trong đổi mới nông nghiệp, nông thôn và thay đổi nhận thức của nông dân. Để chương trình thành công, cán bộ mỗi đơn vị phải hiểu rõ cảm xúc và suy nghĩ của nông dân, làm thế nào để hỗ trợ nông dân có đủ năng lực, khích lệ họ tự tin vươn lên làm giàu.

Ngọc Khánh