Mục đích của kế hoạch nhằm phát huy tính chủ động, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và các địa phương, triển khai đồng bộ các chương trình, nhiệm vụ của Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ. Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản phải gắn với quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới và ứng dụng khoa học công nghệ. Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của các chủ thể sản xuất, kinh doanh hàng nông sản thuộc các thành phần kinh tế; đồng thời nhà nước có những chính sách phù hợp nhằm khuyến khích đầu tư ứng dụng công nghệ cao trong nuôi, trồng nông nghiệp và thủy sản; xây dựng mô hình các chuỗi liên kết sản xuất phân phối tiêu dùng nhằm tạo lập và phát triển thị trường trong nước bền vững.

Nông thôn mới
Ảnh minh họa.
 

Mục tiêu chung của Kế hoạch là phát triển đa dạng các phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản theo chuỗi bền vững có ứng dụng thương mại điện tử và  truy xuất nguồn gốc, phù hợp với điều kiện tự nhiên, trình độ, đặc điểm của sản xuất nông nghiệp và yêu cầu của thị trường.

Kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ chủ yếu như: Tăng cường quản lý quy trình sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm nông sản; chú trọng hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, xây dựng thương hiệu nông sản từng bước mở rộng thị trường trong nước. Đặc biệt, đẩy mạnh quảng bá nông sản của tỉnh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh, sàn giao dịch thương mại khác, các trang mạng xã hội (facebook, zalo...).

Tiến Quang