Tuy tăng nhanh về số xã xây dựng NTM kiểu mẫu qua hằng năm nhưng các địa phương không chạy theo thành tích mà rất chú trọng đầu tư cho chất lượng.

Xuân Lộc là huyện được chọn làm thí điểm huyện NTM kiểu mẫu của tỉnh Đồng Nai. Địa phương này cũng đặt mục tiêu về đích huyện NTM kiểu mẫu vào năm 2025.

Bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) khẳng định: “Quan điểm của địa phương là nỗ lực để đạt mục tiêu huyện NTM kiểu mẫu nhưng không chạy theo thành tích mà đi vào thực chất. Trong đó, tiêu chí phát triển sản xuất, không ngừng nâng cao thu nhập cho nông dân luôn được đặt lên hàng đầu”.

 

Theo đó, địa phương đang tập trung đầu tư hạ tầng cơ sở phục vụ cho nông nghiệp như: thủy lợi, điện sản xuất, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng... Huyện cũng tạo mọi điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất bền vững đáp ứng tốt thị trường xuất khẩu.

Đồng Nai,nông thôn mới kiểu mẫu
Đồng Nai: Nỗ lực đưa huyện Xuân Lộc về đích nông thôn mới kiểu mẫu vào 2025

Cùng quan điểm, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) Phạm Minh Phước cho biết, trong năm 2020, Vĩnh Cửu không đăng ký xã đạt NTM kiểu mẫu dù huyện vẫn chỉ đạo tập trung đầu tư cho 1-2 xã NTM kiểu mẫu trong năm nay. Vì điều địa phương quan tâm nhất trong “hậu xây dựng NTM” là đi vào chiều sâu, nâng chất cho chương trình chứ không chạy theo thành tích. Trong đó, công tác tuyên truyền để người dân hiểu và cùng làm với chính quyền luôn được đặc biệt quan tâm.       

Hoàng Thanh