Thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2030 huyện Bắc Mê xác định sẽ duy trì và nâng cao chất lượng đối với từng tiêu chí đạt được. Theo đó, sẽ tăng cường công tác giám sát, quản lý chất lượng các công trình giao thông nông thôn, đảm bảo chất lượng.

Bắc Mê cũng phấn đấu đến năm 2025 sẽ có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; các xã Yên Định, Yên Phong duy trì, nâng cao chất lượng 19 tiêu chí; xã Minh Ngọc hoàn thành các tiêu chí nâng cao; các xã còn lại có ít nhất 01 thôn đạt các tiêu chí nông thôn mới.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, huyện Bắc Mê xác định thực hiện đạt các tiêu chí không chỉ để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới mà chất lượng các tiêu chí đó phải góp phần giải quyết hiệu quả các khó khăn.

Đồng thời, việc thực hiện các tiêu chí phải mang tính bền vững và phục vụ tốt nhu cầu phát triển và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

 

Bên cạnh đó, huyện Bắc Mê cũng xác định sẽ tiếp tục huy động nguồn lực để xây dựng hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, nhất là các công trình phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh, như đường giao thông, hệ thống thủy lợi, điện…

huyện Bắc Mê,Hà Giang,nông thôn mới
Hà Giang tổng hợp nguồn lực xây dựng đường nông thôn mới.

Huyện cũng tập trung nâng cao chất lượng và hoàn thiện các công trình xây dựng trường học, tạo điều kiện thuận lợi trong việc dạy và học; cải tạo nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất về y tế, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất về văn hóa để tạo điều kiện cho việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phục vụ nhu cầu của người dân; đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân sớm về đích nông thôn mới như mục tiêu đề ra.

Hoàng Thanh