huy động vốn
Hà Nội huy động 56.512,8 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới 

Đây là số liệu được Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội vừa rà soát công tác huy động nguồn lực, quản lý và sử dụng nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Theo đó, tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình từ năm đầu năm 2016 đến hết tháng 6 năm 2020 của Hà Nội là 56.512,8 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương 58 tỷ đồng; ngân sách thành phố 20.911,2 tỷ đồng (hỗ trợ trực tiếp 6.973,8 tỷ đồng, hỗ trợ theo chương trình lồng ghép là 13.937,42 tỷ đồng); ngân sách huyện 29.275,45 tỷ đồng; ngân sách xã 1.455,52 tỷ đồng.

 

Vốn huy động ngoài ngân sách nhà nước là 4.812,6 tỷ đồng, trong đó đóng góp của nhân dân (bằng ngày công lao động trực tiếp, hiến đất làm các công trình công cộng...) là 1.976,6 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp, hợp tác xã là 2.037,54 tỷ đồng; các nguồn vốn khác là 798,47 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2016-2020, hằng năm, HĐND thành phố và các huyện, thị xã, các xã đã bố trí ngân sách năm sau cao hơn năm trước, đồng thời vận động tuyên truyền các tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ xây dựng nông thôn mới. Việc quản lý và sử dụng kinh phí được phân bổ trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành thực hiện bảo đảm theo đúng quy định, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Đáng nói, đến nay thành phố Hà Nội không còn tình trạng nợ đọng xây dựng nông thôn mới.

Về dự kiến nguồn lực và khả năng huy động thực hiện chương trình trung hạn giai đoạn 2021-2025: Dự kiến tổng vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn Hà Nội là 89 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn lồng ghép của thành phố là 25 nghìn tỷ đồng, ngân sách thành phố hỗ trợ trực tiếp là 20 nghìn tỷ đồng, ngân sách cấp huyện là 30 nghìn tỷ đồng, ngân sách cấp xã 2 nghìn tỷ đồng, vốn huy động ngoài ngân sách là 12 nghìn tỷ đồng.

N. Huyền