Theo đó, thực hiện chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội, huyện Ba Vì đã ban hành các văn bản như: Chương trình số 02-CTr/HU ngày 30/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng huyện nông thôn mới, các xã nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021-2025"; 

Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 30/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về công tác xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội;

Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 25/12/2020 của UBND huyện về thực hiện Chương trình số 02-CTr/HU về “Đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng huyện nông thôn mới, các xã nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021-2025;

Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 25/12/2020 của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU về công tác xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021-2025;

Kế hoạch số 68-KH/HU ngày 30/6/2021 của Huyện ủy Ba Vì về thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội. UBND huyện phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020-2021, bao gồm 9 xã nông thôn mới và 1 xã nông thôn mới nâng cao.

hà nội,xây dựng nông thôn mới,Ba Vì
Huyện Ba Vì triển khai hội thảo về giống lúa mới trên địa bàn.

Ngoài ra, UBND huyện Ba Vì còn phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2022. Thường trực Huyện ủy, Ban chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/HU định kỳ giao ban kiểm điểm tiến độ (01 tháng/01 lần); đồng thời tổ chức làm việc với 10 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kế hoạch năm 2021: (09 xã nông thôn mới và 01 xã nông thôn mới nâng cao), sau buổi làm việc đã ban hành Kết luận về lãnh đạo, chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã triển khai thực hiện theo lộ trình thời gian cụ thể.

 

Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo huyện định kỳ 01 tuần/lần, UBND huyện họp kiểm điểm tiến độ 02 tuần/01 lần hoặc đột xuất để kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, nhằm kịp thời hướng dẫn, đôn đốc và chỉ đạo các phòng, ngành chuyên môn và UBND các xã tổ chức thực hiện.

hà nội,xây dựng nông thôn mới,Ba Vì
Người dân trên địa bàn huyện Ba Vì nô nức thi đua sản xuất nông nghiệp.

Thường trực Văn phòng điều phối nông thôn mới (phòng Kinh tế) và các phòng chuyên môn thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các xã triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, đảm bảo kế hoạch đề ra.

Theo đó, các cấp xã luôn kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý, ban hành nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên; định kỳ hàng tuần họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án thành phần, chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đồng thời tích cực vận động, tuyên truyền, khai thác, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các tiêu chí nông thôn mới theo quy định.

Bên cạnh đó là triển khai hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách của Trung ương, Thành phố về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cơ bản phù hợp với thực tế, dễ triển khai vào thực tiễn, như chính sách Nghị quyết 10/2018/HĐND ngày 05/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội; chương trình phát triển chăn nuôi, thuỷ sản, chăn nuôi - thú y....

Hằng năm, UBND Huyện xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, liên doanh, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản như: Cấy lúa theo hiệu ứng hàng biên, mạ khay - máy cấy, hỗ trợ giống lúa, thực hiện các mô hình cây vụ đông, tập huấn kỹ thuật canh tác, hỗ trợ giống, thuốc diệt chuột, cơ giới hóa trong sản xuất.

Các chính sách của Thành phố, huyện đã và đang phát huy hiệu quả trong phát triển nền nông nghiệp toàn diện theo định hướng sản xuất hàng hóa gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tiến Anh