Để đạt được mục tiệu đặt ra UBND huyện Ba Vì đã có tiến hành cơ cấu lại ngành nông nghiệp với các hướng đi chính gồm:

Hoàn thành gieo trồng cây vụ đông 2021-2022; phấn đấu diện tích gieo trồng đạt từ 4.000 ha trở lên.

Ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng hình thành những vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả. Ổn định và đẩy mạnh phát triển đàn lợn, bò sữa, đà điểu, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh.

Hà Nội,xây dựng nông thôn mới
Mô hình trông lúa năng suất cao trên địa bàn huyện Ba Vì.

Phát triển kinh tế nông thôn: Nâng cao hoạt động của các HTX theo hướng chuyên sâu. Phát triển và nâng cao năng lực các làng nghề trên địa bàn huyện, phấn đấu năm 2021 có thêm 03 làng nghề được công nhận.

Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án xây dựng, cải tạo hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng nhằm từng bước đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xây dựng mô hình các HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phấn đấu năm 2021 có 2-3 HTX ứng dụng công nghệ cao, có 1 HTX sản xuất theo chuỗi.

Hà Nội,xây dựng nông thôn mới
Cụm rau an toàn trên địa bàn huyện Ba Vì.
 

Chú trọng trong công tác quản lý hoạt động sản xuất công nghiệp, hỗ trợ trở lại sản xuất đối với 6 doanh nghiệp trong cụm công nghiệp đạt 100% lao động (khoảng 1.200 người), thúc đẩy việc ký kết các đơn hàng mới nhằm tăng sản lượng trong 3 tháng cuối năm và các đơn hàng năm 2022.

Xây dựng, nhân rộng các ngành nghề nông thôn, nâng cao hiệu quả liên doanh, liên kết sản các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, tạo việc làm, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,66% vào cuối năm 2021, nâng cao chất lượng các dịch vụ.

Hà Nội,xây dựng nông thôn mới
Trang trại gà trên địa bàn huyện Ba Vì.

Tiếp tục chú trọng công tác đào tạo nghề nông thôn, thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp gắn với du lịch nông thôn.

Triển khai BHYT, phấn đấu tỷ lệ bao phủ đạt 91,5% dân số. 

Đôn đốc và hướng dẫn các xã chưa về đích NTM và xã Phú Phương NTM nâng cao tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí cơ bản và chưa đạt; đánh giá và hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao.

Tiếp đến là phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, xây dựng các vùng, tiểu vùng chuyên canh tập trung phù hợp với quy hoạch. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng các giống mới có năng suất, chất lượng cao. Còn chương trình mỗi xã một sản phẩm thì rà soát, đăng ký, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ các sản phẩm OCOP của huyện theo kế hoạch.

Sông Yên