Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Thanh Hà tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Đây là huyện cuối cùng của tỉnh Hải Dương được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, trong năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn ra phức tạp, đặc biệt tỉnh Hải Dương là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

tin tức Hải Dương
Vải thiều Thanh Hà là đặc sản nổi tiếng của Hải Dương.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) vẫn vượt mục tiêu đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất trong Nông nghiệp, Thủy sản – Công nghiệp, xây dựng – Dịch vụ, thương mại đều tăng từ 6-10% so với năm 2019 và tăng từ 0,4-4% so với kế hoạch.

 

Thu nhập bình quân đầu người của huyện Thanh Hà đạt 53,1 triệu đồng/người/năm, tăng 3,5% so với kế hoạch và tăng 14,93% so với cùng kỳ 2019. Đến nay toàn huyện Thanh Hà đã có 19/19 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Năm 2020, xã Thanh Sơn đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Kết quả đến nay đã đạt 15/18 tiêu chí; còn một số tiểu mục của 03 tiêu chí về Giao thông; về Cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí Môi trường chưa đạt. Hiện địa phương đang tập trung hoàn thành các tiêu chí để được công nhận năm 2020. Đối với cấp huyện, huyện Thanh Hà đã đạt 9/9 tiêu chí.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hải Dương sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan của tỉnh chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Hội đồng thẩm định Trung ương kiểm tra, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2021.

H. Anh