Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Buôn Đôn,Đắk Lắk
Khởi công một con đường ở huyện Buôn Đôn

Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của các cơ quan ban nghành từ cấp tỉnh đến cấp huyện, trong những năm qua phong trào xây dựng nông thôn mới ở huyện Buôn Đôn đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực, thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân và phát huy được sức mạnh của cả cộng đồng.

Để phong trào xây dựng nông thôn mới phát huy được tối đa sức mạnh tập thể, địa phương này đã thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ đạo, điều hành từ huyện đến xã, thôn, buôn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, từ đó nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công việc..

Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã ban hành đầy đủ và kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành tập trung vào một số nhiệm vụ trong tâm như: Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ phát triển sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, cơ giới hóa vào sản xuất, chuyển đối cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các chuỗi liên kết, đào tạo nghề cho lao động nông thôn... đã góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo, ổn định đời sống của nhân dân và từng bước thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của địa phương với nhiều thành phần tham gia, được đông đảo nhân dân đồng tình, hưởng ứng và tham gia tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Chính vì vậy chương trình xây dựng nông thôn mới ở một số thôn, buôn đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, đặc biệt là phong trào đóng góp xây dựng, tu sửa đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn, buôn, phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự nông thôn....

Sự nỗ lực của chính quyền các cấp và sự tham gia đóng góp tích cực của người dân đã giúp hệ thống cơ sở hạ tầng dần được hoàn thiện, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đổi mới; đời sống vật chất, tinh thần và lòng tin, sự ủng hộ của người dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Chính vì vậy các xã đã thực hiện đạt chuẩn từ 27 tiêu chí ban đầu (năm 2011) lên gần 100  tiêu chí (năm 2021), bình quân đạt 13 tiêu chí/xã.

 

Vẫn còn nhiều khó khăn thách thức

Buôn Đôn,Đắk Lắk
Đường trong buôn làng đều được bê tông hóa

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Buôn Đôn vẫn còn những một số tồn tại, hạn chế cần nhanh chóng được khắc phục.

Cụ thể như, đại đa số người dân ở huyện này chủ yếu vẫn là sản xuất nông nghiệp, sản phẩm nông nghiệp phần lớn là sản phẩm thô, chưa qua sơ chế, chế biến; hiệu quả còn thấp; giá cả nông sản bấp bênh, vẫn còn phụ thuộc vào thị trường; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi còn chậm, chưa hình thành được các vùng sản xuất tập trung các loại cây, con có giá trị kinh tế cao; việc phát triển kinh tế hợp tác, liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất vẫn còn hạn chế; tình hình dịch, bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn xảy ra, gây thiệt hại cho sản xuất.

Chính vì vậy mà đời sống của nhân dân vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo vẫn còn cao so với mặt bằng chung của tỉnh. Do kinh tế người dân khó khăn nên việc huy động nguồn lực trong dân gặp nhiều hạn chế.

Nhận thức của một bộ phận nhân dân về xây dựng nông thôn mới chưa cao; chưa chủ động, tích cực cùng với cấp ủy đảng, chính quyền và cộng đồng dân cư tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ngoài ra, hiện nay các xã không bố trí được cán bộ chuyên trách nông thôn mới, chỉ có cán bộ địa chính – nông nghiệp phụ trách kiêm nhiệm. Do khối lượng công việc chuyên môn nhiều nên công tác tham mưu về nông thôn mới vẫn còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn các xã trong thời gian qua.

Trong thời gian tới chính quyền và người dân huyện Buôn Đông tiếp tục bắt tay vào những nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới, những tồn tại trên sẽ từng bước được khắc phục để công cuộc xây dựng nông thôn mới ở huyện nghèo này ngày càng thành công.

Hải Dương