sóc sơn,nông thôn mới
Lấy ý kiến việc xét công nhận huyện Sóc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới


“Đến nay, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. UBND thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến”.

Ý kiến tham gia gửi về Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, số 73 Lê Hồng Phong, quận Hà Đông, Hà Nội trước ngày 5/9/2020 để tổng hợp.

 

Theo báo cáo của huyện, đến hết quý I/2020, địa phương này có 24/25 xã (đạt 96% số xã) được UBND TP Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn NTM. Huyện còn xã Minh Phú đã được Đoàn thẩm định Thành phố đánh giá đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Thời gian qua huyện Sóc Sơn đã rà soát, đánh giá tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới, theo đó huyện đã có 9/9 tiêu chí đủ điều kiện thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định.

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, trình tự, thủ tục hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, huyện Sóc Sơn đã đủ điều kiện đăng ký huyện đạt chuẩn NTM năm 2020.

N. H