Từ đầu năm đến nay, công tác xây dựng nông thôn mới tại Nam Định tiếp tục có thêm nhiều kết quả tích cực.

Nhiều văn bản quan trọng đã được UBND tỉnh Nam Định ban hành như: Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Quy chế quản lý sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP quốc gia năm 2021; Đôn đốc các huyện, thành phố tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2021.

Nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2021 của tỉnh Nam Định. Ảnh: Hà Minh

Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu. Trong 9 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành quyết định công nhận 65 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã có 78/204 (38%) xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 

Trong quý 4/2021, UBND tỉnh Nam Định xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Theo đó, UBND tỉnh sẽ tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các xã đã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch để tập trung rà soát, hoàn thiện các tiêu chí và hồ sơ đề nghị thẩm định, công nhận theo quy đinh.

Cùng với đó tích cực tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Phấn đấu đến hết năm 2021, toàn tỉnh có thêm 70 sản phẩm được công nhận đạt hạng từ 3 sao trở lên.

Hà Minh