Theo UBND tỉnh Nghệ An, trong năm 2022 địa phương này sẽ phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số đạt chuẩn của toàn tỉnh lên 310/411 xã (tương đương 75,42% số xã toàn tỉnh).

tiêu chí Nông thôn mới,nông thôn mới nâng cao,tin tức Nghệ An
 Nghệ An phấn đấu năm 2022 có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Tỉnh cũng phấn đấu có thêm 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của toàn tỉnh lên 48/310 xã (tương đương 15,48%); có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của toàn tỉnh lên 6 xã; có thêm 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số đơn vị đạt nông thôn mới lên 9 huyện.

Các xã còn lại được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn nâng cao, kiểu mẫu; nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn, tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến hết năm 2022 đạt khoảng 35,5 triệu đồng/người/năm. Cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn về giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học…

 
tiêu chí Nông thôn mới,nông thôn mới nâng cao,tin tức Nghệ An
Việc xây dựng nông thôn mới ở vùng miền núi Nghệ An đã có nhiều khởi sắc.

Ngoài ra, Nghệ An sẽ xây dựng thêm 166 vườn chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số vườn chuẩn của toàn tỉnh lên 382 vườn; xây dựng 39 thôn/bản đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 16,95 tiêu chí/xã.

Đặc biệt, tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng huyện Nam Đàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo các nội dung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 04/01/2019. 

Việt Hòa