Ngày 2/12, UBND tỉnh Nghệ An họp Ban tổ chức thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) để bỏ phiếu, xem xét trình công nhận Thị xã Hoàng Mai đạt chuẩn NTM năm 2020.

xây dựng Nông thôn mới,tin tức Nghệ An
Lĩnh vực khai thác thủy sản đem lại hiệu quả cao, giúp nâng cao thu nhập cho người dân Thị xã Hoàng Mai.

Năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng của Thị xã Hoàng Mai ước đạt 12.197 tỷ đồng. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 5 năm qua đóng góp bình quân 10-12% vào tổng giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm của cả tỉnh; Giá trị sản xuất dịch vụ - thương mại năm 2020 ước đạt 1.681 tỷ đồng. Giai đoạn 2016-2020 đã thu hút được 40 dự án, với tổng số vốn đăng ký trên 16.000 tỷ đồng. Năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 61 triệu đồng/năm...

Giá trị sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp tăng khá, đến năm 2020 đạt 1.833 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2014-2020 đã xây dựng 46 mô hình phát triển sản xuất ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, đem lại hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân.

 

Toàn thị xã có 5/5 xã đạt chuẩn NTM (đạt 100%). Các hạ tầng kết nối vùng cơ bản đáp ứng hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân. Hệ thống giao thông đã được chú trọng đầu tư xây dựng, cơ bản đạt chuẩn. Các lĩnh vực về y tế, văn hóa, giáo dục, môi trường, an ninh trật tự được đảm bảo…

xây dựng Nông thôn mới,tin tức Nghệ An
Những mô hình phát triển sản xuất ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt mang lại năng suất cao.

Tại cuộc họp vào ngày 2/12, căn cứ vào báo cáo thẩm tra của Hội đồng thẩm định NTM, báo cáo thẩm định của các ngành; 100% số phiếu (31/31 phiếu) đã thống nhất Thị xã Hoàng Mai đủ điều kiện về đích NTM năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ông Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh và Thị xã Hoàng Mai tập trung hoàn thiện hồ sơ trình Ban chỉ đạo Trung ương thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận thị xã Hoàng Mai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020.

Bảo Trâm