NTM
Ảnh minh họa: Hà Nhung

Theo tin từ Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ, chương trình OCOP được triển khai ở toàn bộ khu vực nông thôn, thành thị trên địa bàn tỉnh, nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân.

Đối tượng tham gia Chương trình được phân thành 6 nhóm: Thực phẩm; đồ uống; thảo dược; vải và may mặc; đồ lưu niệm, nội thất, trang trí và nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, điểm du lịch.

Mục tiêu năm 2020, toàn tỉnh hỗ trợ phát triển và nâng cấp 25 sản phẩm tham Chương trình OCOP, trong đó có ít nhất 15 sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ 3 sao cấp tỉnh trở lên (phấn đấu có 1-2 sản phẩm đề nghị cấp Trung ương, đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia); có ít nhất 25 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình.

Theo đó, mỗi huyện, thành thị lựa chọn từ 2-3 sản phẩm có lợi thế để tập trung chỉ đạo phát triển và hoàn thiện sản phẩm tham gia Chương trình OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên.

 

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ là đơn vị chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, các huyện, thành, thị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và hỗ trợ các chủ thể, hộ sản xuất tham gia chương trình; thành lập các hội đồng cấp huyện, thành phố để lựa chọn, bình xét sản phẩm đạt tiêu chuẩn cấp tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền về các cơ chế, chính sách của Trung ương, tỉnh liên quan đến hỗ trợ phát triển 6 nhóm sản phẩm tham gia Chương trình OCOP tới hộ sản xuất, hợp tác xã, đơn vị tham gia; tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện cho cán bộ quản lý thực hiện Chương trình OCOP các cấp và các chủ thể sản xuất tham gia; hỗ trợ tư vấn thí điểm hoàn thiện hồ sơ đánh giá và phân hạng sản phẩm điểm theo bộ tiêu chí OCOP và xây dựng mô hình thí điểm nâng cấp tiêu chuẩn hóa sản phẩm; đẩy mạnh xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm tham gia; đồng thời, triển khai các hoạt động thực hiện chu trình OCOP, đánh giá, xếp hạng sản phẩm.

Tỉnh Phú Thọ hiện có 75 làng nghề, thuộc 4 nhóm ngành nghề chính là: nghề chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản, nghề thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, mây tre đan, nghề gây trồng, kinh doanh sinh vật cảnh, nghề xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng.

Các làng nghề nông thôn của tỉnh đang phát triển ngày càng phong phú, đa dạng, đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích cực, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, khai thác tiềm năng lợi thế của tỉnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững.

PV