Theo đó, phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, bám sát nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, gắn với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, ngành, địa phương; chương trình OCOP... phát huy tính năng động, sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và theo định hướng phát triển nông nghiệp bền vững. Động viên, khích lệ nông dân, hộ gia đình, hợp tác xã và doanh nghiệp hăng hái sản xuất nông nghiệp, thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo an sinh xã hội.

Nông thôn mới
Ảnh minh họa.
 

UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và nông dân lao động, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh; năng động, sáng tạo trong cơ chế thị trường; dám nghĩ, dám làm, khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn lực như vốn, lao động, đất đai. Áp dụng mô hình sản xuất gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản, hàng hóa; nghiêm túc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất thực phẩm sạch gắn với bảo vệ môi trường nông thôn. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; thực hiện có hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Chú trọng phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, tạo chuỗi sản xuất cho các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh; góp phần hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp, tạo thị trường tiêu thụ, giá cả ổn định và liên kết 4 nhà bền vững.

Ngọc Yến