Là huyện đầu tiên của tỉnh về đích nông thôn mới (NTM) cuối năm 2015, những năm qua, huyện Hưng Hà tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm giữ gìn, nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. 

Ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà cho biết, một trong những giải pháp được huyện chú trọng thực hiện đó là đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

Hằng năm, cùng với duy trì ổn định diện tích cấy lúa, huyện còn tập trung sản xuất cây màu vụ xuân với diện tích trên 2.000ha; vụ hè xen giữa hai vụ lúa đạt từ 400 - 500ha; vụ đông đạt từ 60 - 65% diện tích đất canh tác; nhiều cánh đồng trồng cây vụ đông cho thu nhập cao hơn 150 triệu đồng/ha/vụ.

Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, huyện đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề và làng nghề nhằm đa dạng hóa sản phẩm, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.

Thái Bình,Hưng Hà,nông thôn mới
Ngoài cấy lúa, huyện Hưng Hà cũng tập trung trồng cây ăn quả để phát triển kinh tế

Bên cạnh đó, huyện cũng thường xuyên quan tâm duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng nông thôn; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hết năm 2019, hai xã Hồng Minh, Hồng An được chọn làm điểm xây dựng NTM nâng cao đã cơ bản hoàn thành 11/11 tiêu chí, được đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao của tỉnh tổ chức thẩm định kết quả.

Năm 2020, nhiều xã trong huyện cũng đạt kết quả tích cực trong xây dựng NTM nâng cao như Liên Hiệp, Tiến Đức, Hòa Bình... Những kết quả đạt được đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 2,23%.

Ông Nguyễn Mạnh Khương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, nhìn chung các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Mặc dù việc nâng cao chất lượng các tiêu chí còn gặp nhiều khó khăn nhưng chính quyền các xã đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

 

Nhờ vậy mà cơ sở hạ tầng nông thôn được tăng cường; diện mạo của nhiều xã, thôn khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt.

Để xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đạt hiệu quả trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp tiếp tục phối hợp với các địa phương thực hiện các giải pháp duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo tiền đề cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Cùng với đó là tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống của cư dân nông thôn; cải thiện chất lượng y tế, giáo dục, xây dựng các thiết chế và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao, bài trừ hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội; bảo vệ và cải thiện môi trường nông thôn.

Đồng thời, xây dựng NTM nâng cao gắn với đô thị hóa nông thôn, phù hợp với yêu cầu và điều kiện trong giai đoạn mới; xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm để khai thác thế mạnh trong phát triển kinh tế nông thôn.

Theo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tỉnh Thái Bình đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu, thực tiễn địa phương trong từng giai đoạn.

Cùng với đó, huy động mọi nguồn lực xã hội, ban hành cơ chế trong phân cấp và quản lý đầu tư xây dựng công trình nhằm tạo tính chủ động, sáng tạo của các địa phương.

Đến nay, tỉnh Thái Bình có 237/237 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 4 xã đã được thẩm định và đang hoàn thiện thủ tục công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 7/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Với phương châm xây dựng nông thôn mới là cuộc cách mạng không có điểm dừng, tỉnh Thái Bình tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu những năm tiếp theo.

Hoàng Thanh