Từ năm 2019, toàn tỉnh Thái Bình hoàn thành xây dựng nông thôn mới, vượt mục tiêu đề ra ở cả cấp huyện và cấp cấp xã.

Đến hết năm 2020, 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 5% số xã trở lên đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; có 1,5% số xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được nâng cấp, đầu tư đồng bộ theo quy hoạch. Kinh tế nông nghiệp, nông thôn có bước phát triển mới với quy mô, trình độ, hiệu quả cao hơn.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ, cùng với đó hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố vững chắc. An ninh chính trị được giữ vững. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao. 

Thái Bình,nông thôn mới,kiểu mẫu
Đường bê tông vào tận nhà dân

Những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trong tỉnh Thái Bình chỉ là bước khởi đầu. Việc duy trì, giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới lên tầm cao hơn mới là yếu tố quan trọng để hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo của nhiều vùng nông thôn đã có rất nhiều thay đổi, đời sống của người nông dân được nâng lên đáng kể.

Đây cũng chính là tiền đề quan trọng, là cơ sở thực tiễn phong phú để các địa phương đăng ký phấn đấu thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 

Về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, coi trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Thái Bình chủ trương giữ vững và tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được.

Ngoài ra, hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở một số địa phương có điều kiện, nhằm xây dựng nông thôn Thái Bình văn minh, hiện đại, sản xuất phát triển, xã hội dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa; chất lượng cuộc sống, trình độ dân trí và vị thế của người dân nông thôn ngày càng cao; cảnh quan, không gian sáng, xanh, đẹp; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh. 

Được biết, hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình xây dựng dự thảo đề xuất cơ chế hỗ trợ trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 trong đó chỉ rõ, chỉ hỗ trợ đối với các xã, huyện có đăng ký hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao trong năm theo quy định.

Dự kiến hỗ trợ 10 tỷ đồng/huyện đăng ký và đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 tỷ đồng/xã đăng ký và đạt chuẩn NTM nâng cao, 4 tỷ đồng/xã đăng ký và đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; đối với các xã đạt chuẩn NTM nâng cao từ năm 2021 trở về trước đã được UBND tỉnh có quyết định công nhận được ngân sách tỉnh thưởng một lần để xây dựng công trình phúc lợi với mức thưởng 4 tỷ đồng/xã.

Với cơ chế, chính sách, phương án xây dựng hệ thống điện “Thắp sáng đường quê” trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất hỗ trợ tất cả các xã trong tỉnh, ưu tiên các xã đăng ký xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trước. Hỗ trợ một phần bằng tiền từ ngân sách tỉnh, phần còn lại do thôn, cộng đồng dân cư tổ chức vận động trên cơ sở bàn bạc dân chủ, tự nguyện; theo hai phương án: sử dụng nguồn điện lưới và sử dụng đèn năng lượng mặt trời.

Tuy nhiên, công tác xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế như: Một số địa phương tuy đạt tiêu chí nông thôn mới nhưng chỉ chủ yếu tập trung cho xây dựng cơ bản, chưa quan tâm đúng mức tới phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường.

Đáng kể ở một số địa phương còn nặng tư tưởng trông chờ vào sự đầu tư, hỗ trợ của cấp trên, chưa chủ động, quyết liệt và thiếu tính sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, thực hiện.

Hoàng Thanh