Ngay từ những ngày đầu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, tỉnh Thái Bình đã vận dụng phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, huy động sức người, sức của đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, thực hiện thành công Chương trình “điện, đường, trường, trạm, thông tin, nước sạch”, tạo chuyển biến tích cực trên những vùng quê thuần nông vốn nghèo nàn và còn nhiều lạc hậu.

Cùng với đó, nhiều cơ chế, chính sách trong xây dựng NTM được ban hành, đặc biệt là cơ chế hỗ trợ xi măng đã “kích cầu” các địa phương khai thác tốt các nguồn lực từ xã hội và cộng đồng dân cư đầu tư cơ sở hạ tầng ở nông thôn. 

Điều đáng mừng hơn nữa là từ xây dựng NTM không chỉ diện mạo nông thôn Thái Bình đổi mới mà sản xuất phát triển, hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn.

Đến nay, tỷ lệ cơ giới hóa 100% khâu làm đất, 80% khâu thu hoạch giúp người nông dân giải phóng sức lao động, không phải vất vả “một nắng hai sương” trên các cánh đồng.

Toàn tỉnh hiện có 13.998ha (gấp 1,3 lần năm 2015) diện tích sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn và cánh đồng có liên kết; diện tích cánh đồng có hợp đồng bao tiêu sản phẩm ngay từ đầu vụ là 9.723ha, gấp 1,4 lần năm 2015; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung đạt 7.883,6ha, gấp 10,7 lần so với năm 2015.

 

Nhiều giống cây trồng, con vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên đã rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn với thành thị. 

Thái Bình,nâng cao
Mô hình trồng quất tại Thái Bình góp phần nâng cao đời sống người dân.

Thời gian tới, Thái Bình sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến việc tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; quản lý chặt chẽ thực hiện quy hoạch xây dựng NTM và bảo vệ môi trường sinh thái.

Cùng với đó là tiếp tục huy động sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân, thực hiện xã hội hóa nguồn lực để đầu tư xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Hoàng Thanh