Theo báo cáo của huyện, tính đến tháng 6/2020, huyện Phú Bình đã có 19/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); huyện đã hoàn thành 6/9 tiêu chí của huyện NTM. Đến nay còn 3 tiêu chí chưa đạt là: quy hoạch, giao thông, môi trường.

Để hoàn thành mục tiêu phấn đấu trong năm 2022 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình xây dựng NTM) được duy trì từ huyện đến cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp trong triển khai thực hiện Chương trình. Tổng nhu cầu vốn cần có để đạt tiêu chí huyện NTM là trên 124 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách trung ương, tỉnh, huyện và nguồn xã hội hoá.

Trong năm 2022, huyện Phú Bình tập trung xây dựng xã Dương Thành đạt chuẩn NTM nâng cao; hoàn thành hồ sơ quy hoạch xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt; cải tạo, nâng cấp, khởi công xây dựng 13 tuyến đường do huyện quản lý với chiều dài gần 90 km; rà soát, thống kê lập danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

 

Tại Hội nghị, huyện Phú Bình đã đề nghị UBND tỉnh quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế hỗ trợ về nguồn vốn và xi măng để huyện đầu tư xây dựng đường giao thông đạt chuẩn. Các sở, ngành liên quan đã thảo luận, đưa ra các phương án tìm các nguồn vốn lồng ghép để thực hiện các dự án giao thông; hỗ trợ chuyên môn để thực hiện các dự án, công trình đạt tiêu chí của huyện NTM.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng khẳng định lãnh đạo tỉnh ủng hộ huyện trong quá trình xây dựng Chương trình xây dựng NTM, đề nghị huyện tăng cường công tác tuyên truyền về Chương trình xây dựng NTM; tập trung xây dựng 02 xã NTM nâng cao; hoàn thành tiêu chí của các xã chưa đạt chuẩn của giai đoạn trước; đầu tư cơ sở sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân và các mô hình sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao; phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP.

Phó Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu lãnh đạo huyện Phú Bình cần vào cuộc tích cực, chỉ đạo sát sao đến cơ sở; các sở, ngành phối hợp với huyện để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, quyết tâm hoàn thành mục tiêu vào năm 2022 theo đúng kế hoạch.

H. Anh