Theo thống kê của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có thêm bảy xã tại các huyện: Phú Bình, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Đại Từ đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn lên 108 xã, bằng 75,5% tổng số xã trong tỉnh. Đến nay, có 112 trong số 137 xã nông thôn trên địa bàn tỉnh đã đạt tiêu chí giao thông; 100% số xã đạt tiêu chí về điện; 97% số xã đạt tiêu chí thủy lợi; 96% số xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 90% số xã đạt tiêu chí về tổ chức sản xuất... 

Nông thôn mới
Ảnh minh họa.

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các địa phương tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình “hộ gia đình nông thôn mới”, “xóm nông thôn mới kiểu mẫu”.

 

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, bao trùm theo phương châm “Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc”, cùng với việc đẩy mạnh xã hội hóa, khai thác tối đa, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Thái Nguyên cũng sẽ tiếp tục thực hiện cơ chế nhà nước hỗ trợ vật tư và một số kinh phí để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, trong đó tập trung nguồn lực hỗ trợ, đầu tư cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu.

Tiến Quang