Để đạt được các mục tiêu trên, năm 2021 Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) tỉnh Thanh Hóa, Văn phòng điều phối nông thôn mới đã tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (tỉnh Thanh Hóa); Ban hành quy chế đánh giá, xếp hạng sản phẩm.

Thanh Hóa,NTM,OCOP
Một sản phẩm OCOP được đánh giá 3 sao tại Thanh Hóa

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cũng tham mưu cho tỉnh về việc thành lập Đoàn thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Thành lập Đoàn thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới...

 

Văn phòng cũng tham mưu cho việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021; Phê duyệt danh sách các huyện, thị xã, thành phố phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới; Các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.  Quyết định công nhận 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng 51 sản phẩm OCOP cấp tỉnh; Phân bổ vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới...

Cùng với việc tham mưu, Văn phòng điều phối tổ chức các hội nghị về thẩm định nông thôn mới, đánh giá, xếp hạng các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP cho 51 sản phẩm trong năm 2021. Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa luôn làm tốt công tác tham mưu cho các cấp, các ngành tỉnh Thanh Hóa trong việc phát triển kinh tế, xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Trần Nghị