Theo đó, năm 2022 tỉnh Thanh Hóa đề ra mục tiêu có 2 huyện (Triệu Sơn, Hậu Lộc), 18 xã, 83 thôn/ bản miền núi đạt chuẩn NTM; 30 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 7 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và có 120 sản phẩm OCOP cấp tỉnh (trong đó có 1 sản phẩm cấp quốc gia). Bình quân toàn tỉnh đạt 17,9 tiêu chí/ xã.

Trong năm 2022, tỉnh Thanh Hóa cũng đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tham gia thực sự có hiệu quả trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, chương trình OCOP.

Thanh Hóa,NTM Nâng cao
Năm 2022 tỉnh Thanh Hóa phấn đấu 30 xã đạt chuẩn NTM nâng cao
 

Tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn trong các chương trình phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng có khả năng cạnh tranh cao, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu...

Ngoài ra, tập trung giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, thực hiện tốt chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, huy động tối đa mọi nguồn lực trong nhân dân, kết hợp lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án để xây dựng kết cấu hạ tầng tại các xã, thôn, bản để phát triển kinh tế-xã hội khu vực nông thôn.

Điều quan trọng và được đưa lên hàng đầu là công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, thẩm định huyện, xã đạt chuẩn NTM phải đảm bảo chất lượng, không chạy theo thành tích.

Trần Nghị