Phú Thọ
Thêm 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021 ở Phú Thọ. (Ảnh: CTTĐT PT)

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới  tỉnh Phú Thọ, năm 2021, toàn tỉnh có thêm 19 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 10 xã so với kế hoạch; trong đó có một xã đạt nông thôn mới nâng cao (xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ).

Đến nay, toàn tỉnh có 114 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 15,9 tiêu chí/xã; 1.282 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 10 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Nhờ đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng phát triển, kinh tế nông nghiệp, nông thôn tiếp tục ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, mang lại diện mạo mới cho nông thôn.

 

Trong năm 2021, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban chỉ đạo tỉnh trong chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Bên cạnh đó văn phòng đã tham mưu tổ chức công tác thẩm định, trình công nhận 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, trong đó đã có quyết định công nhận 7 xã và 5 xã đang tiến hành thẩm định.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021 - 2025 Phú Thọ phấn đấu toàn tỉnh có 139/196 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó, có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có 1.736/2.040 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới; 6/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, từng bước xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Thảo Nguyên