Tuyên Quang
Tuyên Quang, khánh thành tuyến đường nông thôn mới

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tỉnh Tuyên Quang đã thành lập Ban Chỉ đạo các cấp về xây dựng nông thôn mới; phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2020, định hướng đến năm 2030 cũng như ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, tỉnh triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất hàng hóa, môi trường, giáo dục theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”… theo đó, chú trọng xây dựng nông thôn phát triển, kết cấu hạ tầng hiện đại, dân chủ được phát huy, bản sắc văn hóa được giữ vững, môi trường bảo đảm, an ninh được tăng cường, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, hệ thống chính trị vững mạnh.

Cụ thể, giai đoạn 2011 - 2015, tỉnh đã lựa chọn tiêu chí tiêu chí giao thông làm khâu đột phá, kết quả đã hoàn thành 2700/2184km, vượt 123,63% kế hoạch đề ra. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh lựa chọn giao thông, thủy lợi và cơ sở vật chất văn hóa thôn gắn với đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân để tập trung chỉ đạo.

 

Và tuyến đường “Sáng-xanh- sạch đường quê nông thôn mới” tại thôn Hưng Định, xã Trường Sinh là một trong những công trình trọng điểm được thực hiện trong thời gian vừa qua.

Theo đó, công trình có chiều dài 1,2km gồm: 30 cột điện, 30 bóng đèn chiếu sáng và trên 1km đường điện, 1,2km đường hoa, treo pano, khẩu hiệu… Tổng trị giá trên 25 triệu đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn huyện.

Đây là công trình thanh niên cấp huyện, góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

H. Anh