Năm 2021, Vĩnh Phúc đặt mục tiêu 100% các xã trung du, miền núi thuộc các huyện Tam Dương, Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô đạt chuẩn nông thôn mới theo chuẩn vùng đồng bằng sông Hồng; 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 36 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; huyện Vĩnh tường được công nhận đạt chuẩn và các huyện Tam Đảo, Tam Dương hoàn thành điều kiện, tiêu chí, hồ sơ đề nghị thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Để đạt được các mục tiêu trên, cùng với quyết liệt thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, các địa phương đã tập trung cao độ cho thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Vĩnh Phúc,nông thôn mới,mục tiêu
Xây dựng nông thôn mới gắn liền với phát triển kinh tế

Về nhiệm vụ duy trì 100% xã trung du, miền núi ở các huyện Tam Dương, Tam Đảo, Sông Lô, Lập Thạch đạt chuẩn nông thôn mới theo chuẩn vùng đồng bằng sông Hồng, đến nay, hầu hết các địa phương đã và đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu thực hiện các công trình giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, các công trình nước sạch.

 

Được biết, tới năm 2025 tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu có 100% huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ít nhất 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 50% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 15% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; 30% số thôn được công nhận đạt chuẩn thôn dân cư nông thôn kiểu mẫu.

Để đạt mục tiêu này, giai đoạn 2021 - 2025, Vĩnh Phúc sẽ dành hơn 6.800 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư xây dựng nông thôn mới. Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và xã nông thôn mới, kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước nhấn mạnh, mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao là nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Do đó, để việc triển khai thực hiện chương trình này theo đúng lộ trình đề ra, UBND tỉnh đã báo cáo HĐND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí cho để các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Hoàng Thanh