Ngay sau khi có 7 xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) xác định nhất quán chủ trương xây dựng NTM là không có điểm dừng, là việc làm thường xuyên, liên tục, hướng đến mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Cùng với đó là quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Để thực hiện mục tiêu này, huyện Chi Lăng đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu, đồng thời xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện. 

nông thôn mới,kiểu mẫu,Lạng Sơn
Vận động thanh niên đóng góp ngày công xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu 

Huy động được sức dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là việc làm rất quan trọng. Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu, lãnh đạo huyện Chi Lăng rất chú trọng công tác tuyên truyền, vận động tập trung để triển khai thực hiện.

 

Từ năm 2016 đến nay, bình quân mỗi năm, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện Chi Lăng đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, UBND các xã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền.

Ngoài ra, các xã, các thôn được chọn chỉ đạo xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu còn tổ chức tuyên truyền lồng ghép được nhiều hội thảo liên quan đến xây dựng NTM, trong đó có xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu…

Với những kết quả đã đạt được cộng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của huyện, sự chung sức, đồng lòng của người dân, hy vọng rằng thời gian tới, việc triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện Chi Lăng sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa. Trước mắt đến hết năm 2021, huyện phấn đấu công nhận thêm từ 3 hoặc 4 khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Hoàng Thanh