Số xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM là 86 xã, chiếm 57,33%. Số xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí là 3 xã, chiếm 2%. Số xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí là 33 xã, chiếm 22%. Số xã đạt từ 6 - 9 tiêu chí là 28 xã, chiếm 18,67%. Số tiêu chí đạt bình quân trên địa bàn tỉnh là 15,15 tiêu chí/xã.

Trong 2 tháng cuối năm 2021, tỉnh Yên Bái phấn đấu có thêm 12 xã đạt chuẩn NTM và 6 xã NTM nâng cao.

Được biết, từ nguồn lực đầu tư giai đoạn 2016-2020 trên 24.600 tỷ đồng, (trong đó ngân sách Nhà nước chỉ chiếm khoảng 32%) cùng sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và người dân, sau 5 năm, toàn tỉnh đã có thêm 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã nông thôn mới lên 76 xã, chiếm trên 50% số xã của tỉnh, gấp hơn 3 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra. Đáng chú ý, huyện Trấn Yên trở thành huyện miền núi đầu tiên của khu vực Tây Bắc  đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân người dân nông thôn đạt 32 triệu đồng/năm, gấp 2 lần so với năm 2015.

 
Nông thôn mới
Yên Bái đã huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Lam Anh

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong nhiệm kỳ tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới toàn diện, đồng bộ, vững chắc. Đặc biệt đề cao vai trò chủ thể, tự nguyện, trực tiếp của nhân dân quản lý và xây dựng nông thôn mới; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới của 76 xã đã đạt chuẩn gắn với đô thị hóa nông thôn.

Phấn đấu đến năm 2025, có thêm 46 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân người dân nông thôn đạt trên 50 triệu đồng/người/năm.

Lam Anh