Để thực hiện mục tiêu trên, trong nhiệm kỳ tới, huyện Đầm Dơi đưa ra các giải pháp như tập trung rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất, xây dựng, quy hoạch ngành, lĩnh vực để tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh giai đoạn 2021 – 2030. Tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm, liên kết phát triển với các vùng trong tỉnh, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.

Tăng cường chỉ đạ thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu kinh tế và Đề án nâng cao hiệu quả phát triển bền vững ngành tôm của tỉnh, quy hoạch vùng nuôi tôm công nghiệp, nuôi tôm sinh thái kết hợp với trồng rừng đạt tiêu chuẩn quy định, tập trung phát triển mạnh nuôi tôm quảng canh truyền thống lên quảng canh cải tiến và nuôi tôm siêu thâm canh ở những nơi có đủ điều kiện.

phát triển bền vững,huyện Đầm Dơi
Cà Mau: Huyện Đầm Dơi đưa ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế bền vững

Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển các loại giống thuỷ sản, tiến tới đáp ứng con giống trong huyện, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, hướng dẫn nhân dân ứng dụng khoa học, kỹ thuật mới vào sản xuất nhằm nâng coa hiệu quả phát triển bền vững.

Tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương 8 khoá XII và kế hoạch của Tỉnh uỷ về phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Thanh thủ các nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế ven biển nhất là phát huy bến cá Hố Gùi, xã Nguyễn Huân. Xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng khu dân cư, bờ kè chống xói lở ven biển, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân chuyển đổi ngành nghề, đảm bảo phát huy hiệu quả trong khai tác, đánh bắt biển, phát triển vùng nuôi sò huyết, nghêu, hàu, cá lồng, bề ven song, ven biển,kết hợp phát triển du lịch sinh thái.

 

Tập trung vận động nhân dân trồng rau màu, cây ăn trái, chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng nông nghiệp sạch, kiểm tra, quản lý chặt chẽ môi trường sản xuất, các yếu tố đầu vào cho môi trường thuỷ sản, thực hiện tốt các biện phát phòng chống bệnh cho cây trồng, vật nuôi. ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và chế biến muối ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận để từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, đời sống cho diêm dân.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, khai thác và trồng rừng đúng quy định, xây dựng các mô hình liên kết phát triển kinh tế rừng, vận động nhân dân trồng cây phân tán bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường bồi dưỡng, khai thác các nguồn thu, phấn đầu hàng năm thu ngân sách đạt chỉ tiêu giao, quản lý chi ngân sách chặt chẽ.

Ngoài ra, huyện cũng tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện nhất là khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong sản xuất và kinh doanh các hộ gia đình, các chợ, khu dân cư.

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hâu, có những biện pháp tuyên truyền để người dân có ý thức phòng tránh lốc xoáy, những nơi có nguy cơ cao sụt lún, sạt lở đất ven sông, nước biển dâng.

Khánh Chi