Với mục tiêu phấn đấu xây dựng Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, có trình độ phát triển đạt mặt bằng chung của các tỉnh miền núi.Để Nghị quyết số 23/NQ-HĐND đi vào cuộc sống, UBND tỉnh Hà Giang đã cụ thể hóa các chính sách của T.Ư vào điều kiện cụ thể; ban hành một số chính sách đặc thù về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, du lịch, kinh tế biên mậu. Nhiều đề án, chương trình trọng tâm đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Tiêu biểu như các đề án: Một triệu tấn xi măng; tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; nửa triệu con đại gia súc; kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên; quy tụ dân cư hay các chương trình tái cơ cấu kinh tế, phát triển vùng kinh tế động lực…

phát triển,hà giang
Hà Giang: Phát triển bền vững với Nghị quyết số 23
 

Có thể nói, dưới sự lãnh, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền tỉnh, sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cùng sự hỗ trợ của các Bộ, ngành T.Ư; tỉnh Hà Giang đã giành được nhiều kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội và an ninh, quốc phòng.

Sau 5 năm thực hiện, các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản hoàn thành, từng bước đưa tỉnh ta ra khỏi tình trạng đặc biệt kém phát triển. Hà Giang đã chủ động tìm kiếm, tiếp cận nhà đầu tư tiềm năng đối với các lĩnh vực trọng tâm phát triển của tỉnh. Chỉ từ năm 2016 đến nay, đã có 154 dự án được UBND tỉnh cấp chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 16.232 tỷ đồng. Đặc biệt, tỉnh ta còn thu hút được một số tập đoàn lớn đầu tư vào địa bàn, tạo đà tiên phong thúc đẩy các doanh nghiệp đến đầu tư tại tỉnh.

K.Chi