Từ lựa chọn những cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung đã nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, người dân đã phát triển kinh tế hiệu quả trên chính đồng đất quê hương.

Cùng với việc thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, huyện tập trung phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, làng nghề, phát triển các mô hình hợp tác xã và các doanh nghiệp nhỏ và vừa, từng bước mở rộng các loại hình kinh doanh, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Toàn huyện hiện có 14 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động, 3 làng nghề sản xuất miến dong, với tổng số 51 hộ tham gia, tạo việc làm cho 153 lao động, 183 cơ sở ngành nghề nông thôn.

 
phát triển nông nghiệp bền vững
Phát triển bền vững nhờ tái cơ cấu nông nghiệp

Huyện cũng vận động Nhân dân chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang phát triển thủy sản (chủ yếu nuôi cá). Tập trung đưa giống mới có chất lượng cao, thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp điều kiện về khí hậu của địa phương vào sản xuất, đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, mở rộng diện tích nuôi cá nước lạnh tại các xã Sơn Bình, Khun Há. Hiện nay, huyện có 211ha nuôi trồng thủy sản, sản lượng 770 tấn.

K.Chi