Đây là tiền đề để huyện Quỳnh Phụ đề ra mục tiêu tăng trưởng cao hơn, xây dựng Quỳnh Phụ phát triển nhanh và bền vững.

Đến nay, Quỳnh Phụ là một trong những địa phương đi đầu trong phát triển mạng lưới giao thông, xử lý tốt rác thải, chất thải rắn sinh hoạt theo hướng không đốt, không chôn lấp, không nước thải ra môi trường. Kinh tế phát triển khá, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực.

huyện Quỳnh Phụ,phát triển bền vững
Quỳnh Phụ hướng tới phát triển toàn diện, bền vững
 

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát huy tốt lợi thế, thu hút đầu tư đạt cao, tăng mạnh cả về số dự án và vốn đầu tư và đã có những doanh nghiệp lớn đầu tư vào huyện Quỳnh Phụ như Tập đoàn Thaco - Trường Hải, Tập đoàn Hương Sen, Công ty MXP… 

Với mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 12,22%/năm trở lên, huyện Quỳnh Phụ đứng thứ 4 trong tỉnh Thái Bình về mục tiêu tăng trưởng trong nhiệm kỳ tới, chỉ sau thành phố Thái Bình và 2 huyện nằm trong Khu kinh tế Thái Bình là huyện Thái Thụy và huyện Tiền Hải.

Huyện Quỳnh Phụ phấn đấu trở thành huyện phát triển nhanh và bền vững với thu nhập bình quân đầu người trong 5 năm tới đạt 75 triệu đồng/người/năm và tất cả các cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường.

Khánh Chi