Nổi bật nhất là lĩnh vực trồng trọt khi ở tỉnh đã và đang hình thành, phát triển nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung, công nghệ kỹ thuật cao với cùng loại sản phẩm, quy mô hàng trăm ha/vùng. Diện tích trồng lúa với xu hướng giảm dần, diện tích cây vụ đông ngày càng mở rộng và trở thành vụ chính trong năm. Lĩnh vực chăn nuôi phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, hiện đại, hình thành các trang trại, gia trại tập trung, quy mô. Qua đó, hạn chế dịch bệnh, nâng cao giá trị của ngành. Thủy sản phát triển mạnh ở cả 2 mảng chính là khai thác và nuôi trồng. Trong đó, nuôi trồng thủy sản chuyển dần từ quảng canh cải tiến sang bán thâm canh, thâm canh và áp dụng công nghệ cao vào nuôi trồng, năng suất tăng từ 3-5 lần so với cách nuôi thông thường.

giảm nghèo bền vững tại Thái Bình
Thái Bình phát triển ngành nông nghiệp toàn diện, công nghệ cao

Thái Bình là 1 trong 8 tỉnh đầu tiên của cả nước có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), hoàn thành trước 3 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra. Đến nay 7/7 huyện đã đạt chuẩn quốc gia về NTM, có 6 xã đã đạt chuẩn hoặc đang hoàn thiện thủ tục công nhận xã NTM nâng cao. Các lĩnh vực về lâm nghiệp, thủy lợi, đê điều, phòng chống thiện tai được quan tâm, chú trọng.

 

Mục tiêu trong giai đoạn 2020-2025 của ngành nông nghiệp tỉnh Thái Bình là phát triển toàn diện, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đảm bảo nâng cao giá trị gia tăng bền vững, lấy thị trường làm cơ sở để định hướng sản xuất, tham gia tích cực vào chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu.

Phấn đấu tăng trưởng bình quân 2%/năm trở lên. Có 20% số xã trở lên đạt tiêu chí NTM nâng cao, 5% số xã trở lên đạt NTM kiểu mẫu, mỗi huyện có ít nhất 2 sản phẩm chủ lực, có thương hiệu và thị trường tiêu thụ.

Khánh Chi