Nghị quyết nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2019.

Theo đó, nghị quyết cũng chỉ rõ sẽ hình thành khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ hiện đại với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đạt tiêu chuẩn và chất lượng quốc tế tại Khu kinh tế Thái Bình; đồng thời tạo lập môi trường gắn kết, hiệu quả cho công việc sản xuất, kinh doanh của nhà đầu tư và dân cư trong khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ với tiêu chí xanh, bền vững, hiệu quả.

huyện Tiền Hải,khu công nghiệp
Thái Bình: Xây dựng khu công nghiệp, đô thị Hải Long đảm bảo tiêu chí bảo vệ môi trường

Xác lập kế hoạch khai thác và sử dụng quỹ đất hợp lý, làm cơ sở pháp lý để quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng theo hướng phát triển bền vững.

Trong quá trình xây dựng, các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và kiểm soát môi trường như:

 

Hạn chế nguồn gây ô nhiễm không khí và tiếng ồn do từ các cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp bằng cách sử dụng máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.

Bảo vệ môi trường mặt nước,  nước thải sản xuất phát sinh từ nhà máy phải được xử lý đạt tiêu chuẩn đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp. Toàn bộ nước thải này phải được xử lý đảm bảo theo hệ thống quản lý và bảo vệ môi trường theo Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 trước khi thải ra môi trường tiếp nhận;

Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại, được thu gom về hệ  thống xử lý nước thải chung.

Đối với rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp được phân loại ngay tại nguồn phát sinh trước khi được thu gom hàng ngày về khu xử lý chất thải rắn tập trung của khu kinh tế để xử lý.

Kế hoạch giám sát môi trường về kỹ thuật, quản lý và quan trắc môi trường: Tiến hành quan trắc, giám sát môi trường không khí, nước thải... phải theo đúng nội dung nêu trong báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chấp hành chế độ thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường theo quy định.

Khánh Chi