Theo Đề án Phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 được xây dựng nhằm phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; phát triển theo cơ chế thị trường, dựa trên các ngành hàng có lợi thế, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, tôn trọng quy luật tự nhiên, tránh can thiệp quá mức vào tự nhiên. Lấy liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi thông qua hợp tác xã và doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp bền vững; tập trung phát triển kinh tế hợp tác và thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

phát triển bền vững,nông nghiệp công nghệ cao
Xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu
 

Đề án Phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030 dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Trong 5 năm tới (2020 – 2025), Hậu Giang đặt nhiệm vụ đột phá thứ nhất là “Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, các mô hình kinh tế hiệu quả trong nông nghiệp”. Phát triển kinh tế chú trọng “Phát triển nông nghiệp bền vững, hướng tới công nghệ cao; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh; phát triển du lịch xanh hỗ trợ cho công nghiệp và nông nghiệp phát triển bền vững. Tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thủy sản; phát triển chuỗi giá trị sản xuất an toàn, sạch, ưu tiên mặt hàng lúa gạo, trái cây và thủy sản”.

K.Chi