Ngày 10/7/2020, HĐND tỉnh An Giang ban hành Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi đối với công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực từ ngày 20/7/2020.

Theo nội dung Nghị quyết này, đối tượng áp dụng bao gồm: Nạn nhân là công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam, người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam; Người trong thời gian chờ xác minh là nạn nhân theo quy định tại Điều 24, Điều 25 của Luật Phòng, chống mua bán người; Người chưa thành niên đi cùng nạn nhân; Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân.

mua bán người,phòng chống buôn bán người,An Giang
Ảnh minh họa.

Nội dung và mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân: Chi công tác phí cho cán bộ phục vụ hoạt động xác minh, tiếp nhận, giải cứu, bảo vệ và vận chuyển nạn nhân; tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ; kiểm tra công tác hỗ trợ nạn nhân: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh An Giang.

Người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trực tiếp tham gia quản lý, bảo vệ nạn nhân được hỗ trợ 200.000 đồng/người/ngày.

 

Đối với nhạn nhân, hỗ trợ tiền ăn trong thời gian nạn nhân tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân với mức 40.000 đồng/người/ngày, thời gian hỗ trợ không quá 03 tháng cùng các nhu cầu thiết yếu như: quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết (mức chi 400.000 đồng/người).

Bên cạnh đó, nếu nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi cư trú, sẽ chi tiền ăn trong những ngày đi đường với mức 70.000 đồng/người/ngày, tối đa hỗ trợ không quá 05 ngày.

Nạn nhân học văn hóa, học nghề sẽ được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021, Nghị định số 145/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cụ thể hàng năm.

Trường hợp nạn nhân học nghề trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng được hỗ trợ một lần chi phí học nghề: Mức hỗ trợ áp dụng bằng với mức hỗ trợ dành cho lao động nữ bị mất việc làm theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính là: 03 triệu đồng/người/khóa học.

Nạn nhân thuộc hộ nghèo khi trở về nơi cư trú được chi hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu 1.500.000 đồng/người (hộ nghèo được hỗ trợ là hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập).

P.Liên