Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về phòng, chống mua bán người, góp phần làm giảm nguy cơ và ngăn chặn hoạt động của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh.

Tập trung lựa chọn những điều luật quan trọng được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật Phòng, chống mua bán người và Nghị định số 09/2013/NĐ-CP, ngày 11/01/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người để tuyên truyền, phổ biến trong chuyên mục  “Mỗi ngày một điều luật” trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và “Mỗi tuần một điều luật” trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Đồng thời, đăng tải các tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp; Tuyên truyền, phổ biến và quán triệt nội dung các văn bản pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống mua bán người đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của cơ quan vào các buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật”, sinh hoạt sáng thứ hai đầu tuần, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể, các buổi họp cơ quan, họp Chi bộ,…

 
phòng chống buôn bán người,mua bán người,Bình Thuận
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống mua bán người. (Ảnh minh họa)

Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý về phòng, chống mua bán người đến cán bộ và nhân dân tại cơ sở thông qua các đợt truyền thông tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, chú trọng đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… tại các Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng pháp luật cho các đối tượng là Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện; công chức pháp chế các Sở, ngành; Lãnh đạo UBND, công chức tư pháp, công an viên, hòa giải viên cơ sở, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ các tổ chức đoàn thể (Mặt trận, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên)  các xã, thị trấn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh....

Biên soạn và phát hành các Tập tài liệu, Tờ rơi, Tờ gấp, Sổ tay,… có nội dung ngắn gọn, cô đọng, dễ hiểu, trong đó lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người cho nhiều đối tượng; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên hệ thống bảng hiệu đèn Led tại trụ sở cơ quan Sở Tư pháp và theo dõi, quản lý công tác đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi môi giới, dẫn dắt trá hình phụ nữ, trẻ em thông qua việc kết hôn hoặc cho nhận con nuôi. Thống kê đầy đủ số phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài và số trẻ em Việt Nam được người nước ngoài nhận làm con nuôi trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch, các phòng chuyên môn thuộc Sở và Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2020 đạt hiệu quả và chất lượng cao.