Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ phục hồi và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về.

Theo thống kê, cả nước hiện có 425 cơ sở trợ giúp xã hội, trong đó có 195 cơ sở công lập và 230 cơ sở ngoài công lập, thuộc các loại hình cơ sở trợ giúp xã hội.

Tùy theo điều kiện của từng địa phương, khả năng của từng cơ sở trợ giúp xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố giao nhiệm vụ tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về cho Trung tâm Bảo trợ xã hội hoặc Trung tâm Công tác xã hội hoặc cả 2 trung tâm này. Một số tỉnh do điều kiện khó khăn đã bố trí Cơ sở điều dưỡng người có công hoặc Cơ sở cai nghiện ma túy tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

mua bán người,phòng chống buôn bán người
Ngôi nhà Bình yên đã tiếp nhận, hỗ trợ nhiều nạn nhân bị mua bán trở về.
 

Trên thực tế, có 51 Trung tâm Bảo trợ xã hội và 43 Trung tâm Công tác xã hội có chức năng tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân. Mặc dù còn khó khăn nhưng tại các cơ sở này vẫn bố trí từ 01 đến 02 phòng, chuẩn bị tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

Thông qua sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và việc xây dựng, thí điểm các mô hình trong chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội cũng như sự chủ động của các tỉnh, thành phố, một số cơ sở, địa chỉ đã được thành lập với chức năng hỗ trợ nạn nhân như: Nhà Nhân ái tại Lào Cai và An Giang; Ngôi nhà Bình yên, thuộc Trung tâm Phụ nữ và phát triển. Các cơ sở này đã tiếp nhận, hỗ trợ cho nhiều nạn nhân bị mua bán trở về.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, để đa dạng hoá, cũng như nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội nói chung, xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động trợ giúp người yếu thế, người dễ bị tổn thương tiếp cận các dịch vụ xã hội, cần thiết phải nghiên cứu, xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực trợ giúp xã hội và khung giá dịch vụ trợ giúp xã hội; có chính sách khuyến khích, thu hút doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển cơ sở trợ giúp xã hội, đặc biệt là cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; khuyến khích hình thức hợp tác giữa Nhà nước với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội và sự tham gia của các tổ chức, cá nhân nước ngoài đủ điều kiện theo quy định tham gia cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân...

Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP quy định: Cơ sở hỗ trợ nạn nhân được thành lập, tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tự trang trải kinh phí; hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân chỉ được thực hiện các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân trong phạm vi Giấy phép thành lập; tuân thủ pháp luật, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác hỗ trợ nạn nhân của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Không cấp phép thành lập Cơ sở hỗ trợ nạn nhân cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

P.Liên