Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 2466/KH-BCĐ ngày 6/7/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể như sau:

Về mục đích, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan Sở, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đối với công tác phòng, chống mua bán người.

Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong nhà trường chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh với tội phạm mua bán người.

Thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, tiếp nhận, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về. Nghiên cứu vận dụng các văn bản pháp luật có liên quan nhằm phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị quản lý.

phòng chống buôn bán người,mua bán người,tuyên truyền,phòng chống mua bán người,Bình Thuận
Lồng ghép kiến thức pháp luật về phòng chống mua bán người vào một số môn học như Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân. (Ảnh minh họa)
 

Về nội dung, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quan điểm chỉ đạo cảu Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội về phòng, chống tội phạm mua bán người đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu lực công tác quản lý của Thủ trưởng đơn vị, tinh thần trách nhiệm và ý thức cảnh giác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong các đơn vị trường học. Kịp thời đấu tranh, phát hiện, tố giác và phòng, chống tội phạm, cùng với các hành vi vi phạm pháp luật khác mà đặc biệt là tội phạm mua bán người.

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội bảo đảm thiết thực, hiệu quả đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh.

Phối hợp với các ban, ngành trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh tham gia phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục cải tạo người vi phạm pháp luật tại gia đình, nhà trường đa dạng hóa các hình thức, áp dụng các biện pháp phù hợp để toàn trường tham gia phòng, chống tội phạm, quản lý đối tượng đặc biệt. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tuyên truyền phát động đến đông đảo cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh tham gia phong trào phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; phát hiện đấu tranh và lên án mạnh mẽ với tệ nạn xã hội.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn, kịp thời thông tin trong công tác đấu tranh, ngăn chặn bọn tội phạm mua bán người.

Tổ chức học tập, quán triệt văn bản, Chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch về phòng chống tội phạm của các cấp có thẩm quyền; tọa đàm, giao lưu, ngoại khóa, tổ chức sinh hoạt Chi đoàn, sinh hoạt lớp trao đổi thảo luận gắn với tuyên truyền phòng, chống tội phạm xã hội nói chung và tội phạm mua bán người nói riêng; lồng ghép việc phổ biến văn bản pháp luật vào một số môn học như: môn Giáo dục công dân, Ngữ văn, Lịch sử…

P.Liên