Năm 2020, Sở LĐTBXH Quảng Bình đã chỉ đạo và tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho trên 1.700 lượt cán bộ LĐTBXH, Hội phụ nữ, Công an, Đoàn thanh niên của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; truyền thông nâng cao nhận thức cho trên 1.202 lượt người dân tại các địa bàn đã từng xảy ra các vụ mua bán người, di cư trái pháp luật; in và phát hành 110.500 tời rơi, 1.000 tờ áp phích, lắp đặt 02 cụm pano tuyên truyền về kiến thức, pháp luật về phòng, chống mua bán người; thông tin chế độ, chính sách hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; quảng bá số điện thoại đường dây nóng phòng, chống mua bán người (Tổng đài Quốc gia 111); thực hiện 13 cuộc giám sát và lồng ghép giám sát với công tác phòng, chống mua bán người tại 8/8 huyện, thành phố.

Cùng với đó, tổ chức quản lý chặt chẽ công tác giới thiệu việc làm, đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài, tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

 

Từ năm 2016 đến tháng 6/2020, toàn tỉnh đã có 13.672 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Sở đã chỉ đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh thực hiện chặt chẽ việc cho và nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài theo đúng quy trình của Luật Con nuôi nhằm phòng ngừa hành vi mua bán người (từ năm 2016 đến nay, có 05 trẻ em được nhận làm con nuôi theo đúng quy định của pháp luật, trong đó: 03 cháu là con nuôi có yếu tố nước ngoài và 02 cháu làm con nuôi người Việt Nam).

Công tác phòng ngừa mua bán người được lồng ghép với các chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động; tập trung chỉ đạo tổ chức quản lý chặt chẽ công tác giới thiệu việc làm, đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài, tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài...

PV