Theo Nghị quyết 05 được HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua tại Khóa VI Kỳ họp thứ 11 ngày 21/7/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2020, các mức chi hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân bị mua bán người cụ thể như sau:

Chi hỗ trợ người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trực tiếp tham gia quản lý, bảo vệ nạn nhân 200.000 đồng/người/ngày.

Chi hỗ trợ tiền ăn trong những ngày đi đường cho nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi cư trú nhưng không có khả năng chi trả 100.000 đồng/người/ngày.

 

Chi hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo khi trở về nơi cư trú 2.000.000 đồng/người (hộ nghèo được hỗ trợ là hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập).

Nguồn kinh phí thực hiện bao gồm: Ngân sách địa phương (bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm cho các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan theo phân cấp hiện hành) và nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

PV